national tobacco advocacy service

Spotlight on Lealailepule Edward Cowley

Fa'afetai i le avanoa. Malo fetalai po'o le saonoa. Fa'afetai i le alofa o le Atua, ua tatou feiloai i luma le nuu ae le o tua o nuu. Ia ave le viiga i le Atua, O'a paia o Samoa, o le a le o'o i'ai sau leo. Ai nuunuu atu i faleupolu o le latou matafaioe lena, aua faigata Samoa o le ao mamala. Talofa lava and warm Pacific greetings, my name is Lealailepule Edward Cowley